Hợp đồng CTV

CÔNG TY TNHH
LIVESPO PHARMA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Số: 2021/ HDCTV-LivespoHà Nội, ngày      tháng     năm 2021

 

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,
Hôm nay, ngày  tháng  năm 2021, tại Công Ty TNHH LiveSpo Pharma, chúng tôi gồm có:
CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA (Bên A)
Địa chỉ: Số 22.Lô 7, 8 Khu đô thị Văn Khê, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0109451057
Website: http://www.livespoglobal.com
Đại diện bởi: Ông NGUYỄN HÒA ANH                   - Chức vụ: Giám đốc
Và một bên là: (Bên B)
Ông/bà:  
Sinh ngày:    Quốc tịch: Việt Nam     
Số CMND/CCCD:                              Cấp ngày: 
Mã số thuế:     
Số điện thoại: 
STK:
Địa chỉ thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 
Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “Các Bên” hoặc “Hai Bên” và gọi riêng là “Bên
Sau khi đàm phán và thỏa thuận, các Bên đồng ý ký kết HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN này (“Hợp đồng”) với nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể dưới đây:

Điều 1: ĐIỀU 1: CÔNG VIỆC THEO HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý nhận cộng tác và bên B đồng ý thực hiện cộng tác với bên A để hoàn thành công việc sau:

TTNội dung công việcGhi chú
1Bên B lên ý tưởng nội dung về sản phẩm LiveSpo NAVAX (không giới hạn hình thức ảnh, video….) với định hướng nội dung của bên A  
2Bên B được phép đăng tải công khai các nội dung giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút đơn hàng, mang về doanh thu theo chỉ tiêu, được bên A kiểm duyệt nội dung 
3Có trách nhiệm tương tác, hỗ trợ khách hàng dưới những bài viết đã đăng tải. 


ĐIỀU 2: CHÍNH SÁCH HOA HỒNG VÀ THANH TOÁN
2.1 Chính sách thưởng hoa hồng:
Chính sách hoa hồng theo phụ lục đính kèm.
2. 2  Thanh toán:
Bên A sẽ gửi bảng tổng kết doanh số mà bên B đạt được vào ngày 05 hàng tháng. Trong vòng 02 ngày sau đó, nếu 02 bên (hai bên) không có phản hồi gì thêm từ Bên B, bảng tổng kết sẽ được dùng làm căn cứ tính thu nhập cho bên B. Bên A sẽ chuyển khoản hoa hồng cho bên A vào số tài khoản ngân hàng mà bên B cung cấp vào ngày 10 hàng tháng. 

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 
Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Yêu cầu Bên B tuân thủ đúng nội dung được bên A định hướng và duyệt để không làm ảnh hưởng đến nhãn hàng.
 • Bên A được quyền đăng tải những nội dung về sản phẩm của bên A (bao gồm hình ảnh, video) mà bên B đã đăng tải, lên các kênh truyền thông của bên A mà không cần xin phép.
 • Có trách nhiệm tracking, tổng kết và công khai minh bạch doanh thu do bên B tạo ra.
 • Có nghĩa vụ thanh toán theo như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng.
 • Đóng các khoản thuế (nếu có) cho Cộng tác viên theo quy định của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân và các văn bản pháp luật hiện hành. (Hoặc hoàn thuế sau cho CTV sau khi CTV xác nhận đã đóng thuế)
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng và/hoặc quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 • Bên B chịu trách nhiệm đăng tải các bài viết về sản phẩm của bên A nhằm mục đích bán hàng;
 • Tuyệt đối không đưa những nội dung sai lệch có thể làm giảm hiệu quả bán hàng và xấu hình ảnh nhãn hàng, doanh nghiệp, nằm ngoài nội dung định hướng của bên A
 • Bảo mật các thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin Hợp đồng và thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh công nghệ của Bên A mà mình biết trong thời gian hợp tác.
 • Nếu Bên A chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không phải do lỗi của Bên B và/hoặc Bên A vi phạm một trong các điều khoản được quy định trong Hợp đồng dẫn đến việc Hợp đồng bị chấm dứt hoặc bị tạm dừng cung cấp dịch vụ thì Bên B không có nghĩa vụ hoàn lại một phần hoặc toàn bộ phí dịch vụ đã được Bên A thanh toán cho cả Hợp đồng;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng và/hoặc quy định của pháp luật.

 
ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kí; thời hạn đến hết 31/12/2021.
 • Các Bên cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản trong Hợp đồng này.
 • Bất kỳ thay đổi, bổ sung nào so với các điều khoản trong Hợp đồng này đều phải được các bên xác nhận bằng văn bản trước khi thực hiện.
 • Trường hợp có tranh chấp xảy ra liên quan đến Hợp đồng này (nếu có), các bên sẽ cùng nhau thương lượng để giải quyết tranh chấp trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp các bên không thể thương lượng được các giải quyết, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án Nhân dân có thẩm quyền để xem xét và giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng và có giá trị thi hành đối với các bên. Chi phí tố tụng, chi phí di chuyển, lưu trú, phí luật sư phát sinh cho các Bên trong quá trình tố tụng do bên thua kiện thanh toán.
 • Hợp đồng được tự động thanh lý ngay sau khi các bên hoàn tất các trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.
 • Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 01 (một) bản.
ĐẠI DIỆN BÊN B
 
ĐẠI DIỆN BÊN A
Giám đốc
Nguyễn Hoà Anh